Main Index: Author Index Nikos KazantzakisNikos Kazantzakis Displaying 1 through 1 of 1 Quotes

"I expect nothing. I fear no one. I am free."  (Nikos Kazantzakis)

Quotations:   Authors:   Subject:
Search for the Exact Word(s):


Main Index: Author Index Nikos Kazantzakis